types of koi kohaku koi

Discover the Beauty and Legacy of Kohaku Koi

Kohaku koi According to prevailing opinions, the essence of koi keeping revolves around Kohaku. When assessing any koi variety with red patterns, the evaluation primarily focuses on its Kohaku pattern. The three most popular varieties of koi, namely Kohaku, Taisho Sanke, and Showa, are collectively known as Gosanke. How to Judge Kohaku The white background […]

Discover the Beauty and Legacy of Kohaku Koi Read More »